.
תקנון הצטרפות לרשימת התפוצה


הוראות תקנון זה יחולו על כל התקשורת בין המשווק לבין המקבל של המידע (יקרא להלן : המשתמש")
בהודעות בין באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות טקסט, פקסים, וואטסאפ ו/או כל צורת תקשורת אחרת (להלן "הודעות").

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
ההרשמה לרשימת תפוצה של המשווק מהווה הסכמה במעשה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי תקנון זה.

הצדדים מסכימים כי מילוי פרטיו של המשתמש בטופס ההרשמה לרשימת התפוצה של המשווק (להלן: "ההרשמה")
מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומר מסוגים שונים מהמשווק.

 

היות והמשתמש מעוניין בקבלת מידע מסוגים שונים מן המשווק, מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות
הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן : "חוק התקשורת") לגבי ציון סוג המסר כגון:
"פרסומת" או "תעמולה" או "תרומה" בהודעה הנשלחת.
לאור האמור המשווק יהא רשאי לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר.

הצדדים מסכימים כי לאחר ההרשמה, לא יהא המשווק חייב לציין בהודעות את כל פרטי המידע לגבי המשווק
המפורטים בחוק התקשורת לאור ההכרות והקשר בין הצדדים.

הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת
לעניין שליחת דיוור כמותי. בהתאם להגדרה זו לא יהא המשתמש זכאי לפיצוי כלשהו בגין הודעות מידע בלבד
שנשלחו אליו.

הצדדים מסכימים כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרת המשתמש מרשימת התפוצה תהא על ידי
שימוש בקישור ההסרה שמופיע בהודעה, או על ידי שליחת הודעת מייל המבקשת הסרה לכתובת המשווק
ולא על ידי שליחת הודעה בפקס, או בדרך אחרת לנותן השרות.

הצדדים מסכימים כי בשל הסכמת הצדדים לגבי דרך ההסרה מרשימת התפוצה, המשווק לא יידרש להוסיף להודעות דואר
ו/או להודעות טקסט את אפשרויות ההסרה הקבועות בחוק התקשורת.

הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי לפיצוי העונשין לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות בלא ליתן הודעה על הוצאתו מרשימת התפוצה, ולכן יהא זכאי אך ורק לפיצוי בסכום כולל של עד 1000 ₪ לגבי כל ההודעות שאגר בטרם ביקש את הסרתו מרשימת התפוצה.

הצדדים מסכימים כי הרשמה מצד המשתמש תוך התחזות לאדם אחר ומתן פרטים כוזבים מהווה הפרת פרטיות של המשווק, וכן עבירה פלילית של התחזות והמשווק יהא זכאי לפיצוי כספי לפי הדין בגין הפרת הפרטיות.

הצדדים מסכימים כי במקרה של הרשמה מצד המשתמש תוך התחזות לאדם אחר, המשתמש לא יהא זכאי לפיצוי כספי
עפ"י חוק התקשורת ו/או לפי חוק הגנת הפרטיות.

הצדדים מסכימים כי רשימת התפוצה בהודעות טקסט לסלולרי הינה רשימה נפרדת מרשימת הדיוור במייל.
המשתמש רשאי להפסיק לקבל מסרים ברשימה אחת ולהמשיך בשנייה. בהתאם בקשת הסרה מרשימה אחת אינה חלה על הרשימה השנייה ובמידה וברצון המשתמש להפסיק לקבל מסרים מהמשווק יש לבצע הסרה מכל אחת מהרשימות בנפרד.

המשתמש מסיר כל אחריות מהמשווק לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב שלא לדרוש פיצוי מכל סוג מהמשווק עקב ישום חלקי או תקלות ביישום התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון.

 

המשווק מתחייב שלא להעביר את פרטי המשתמש לאנשים ו/או גופים שלישיים.

 

המשתמש מתחייב לשפות את המשווק בגין כל נזקיו כולל שכ"ט עו"ד והפסד זמן עבודה, עקב כל תביעה שתוגש כנגדו
תוך התנערות של המשתמש מההסכמות המחייבות בתקנון זה.

המשתמש מבין כי כל המידע והתכנים המוצגים על ידי המשווק בכל אמצעי התקשורת כולל מוצרים, וקורסים אינטרנטיים, תכנים במסגרת ליווי אישי, סדנאות, קורסים פרונטליים או כל שירות ומוצר אחר הינם תכנים כלליים בלבד, ובהתאם על המשתמש לבחור את המידע והתכנים המתאימים לגביו, ולהפעיל שיקול דעת בשימוש שיעשה במידע.

המשתמש מקבל עליו את מלוא האחריות לבחירת דרך הפעולה לפי המידע ולתוצאות בחירות אלה לגביו ולגבי צדדים שלישיים ובהתאם לא יעלה כל טענה כלפיי המשווק בעניין התכנים.

המשתמש מסיר מן המשווק כל אחריות לדרך השימוש שיעשה המשתמש במידע ובתכנים, וכן מסיר מן המשווק כל האחריות לתוצאות שימוש זה הן כלפיי המשתמש והן כלפי צדדים שלישיים.


נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.